Hướng dẫn sử dụng

Chỉ số Kinh doanh liêm chính – VBII là một công cụ đánh giá được xây dựng dựa trên các yếu tố cần thiết để xây dựng, vận hành một doanh nghiệp dựa trên tính liêm chính, bao gồm: Văn hóa; Quy tắc ứng xử, Kiểm soát, Truyền thông, Thực hiện; Tuân thủ và Chứng nhận (gọi tắt là Khung 7Cs). Khung 7Cs bao hàm 7 chỉ số cấu phần, mỗi chỉ số sẽ gồm có các câu hỏi cụ thể.

Đầu tiên, người dùng cần đăng ký. Việc tiến hành đánh giá theo bảng câu hỏi là sự tự nguyện và bảo đảm tính ẩn danh. Chúng tôi không lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của người sử dụng.

Bắt đầu
 • Các câu hỏi đánh giá khảo sát tương đối đơn giản và người dùng sẽ đưa ra câu trả lời theo từng mức độ đánh giá dưới đây nếu:

  • Hoàn toàn không đồng ý
  • Không đồng ý
  • Không rõ
  • Tương đối đồng ý
  • Hoàn toàn đồng ý

  Với từng câu hỏi đưa ra.

 • Ngay khi hoàn thiện việc đánh giá theo bảng hỏi, sẽ có báo cáo kết quả đánh giá hiện ra và cho biết điểm số của từng chỉ số theo khung 7Cs gồm: Văn hóa; Quy tắc ứng xử, Kiểm soát, Truyền thông, Thực hiện; Tuân thủ và Chứng nhận đạt chuẩn

 • Kết quả đánh giá tổng quan sẽ phản ánh mức độ thực hiện chương trình liêm chính doanh nghiệp tại công ty nói chung, đồng thời chỉ ra các hướng dẫn về điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống và những điểm cần ưu tiên dành nguồn lực tập trung để cải thiện.

 • Việc đánh giá mức độ thực hiện kinh doanh liêm chính của công ty bạn được đo lường theo ba cấp độ gồm: i) Mức thấp nhất (0-30%), ii) Mức trung bình (31-70% và iii) Mức tốt (71-100%).