Giới thiệu VBII

Chỉ số Kinh doanh Liêm chính Việt Nam (VBII) là một công cụ đơn giản, dễ sử dụng để đánh giá, đo lường về tính liêm chính trong kinh doanh và công bố thông tin của doanh nghiệp. Chỉ số VBII dành cho các doanh nghiệp ở Việt Nam thuộc mọi quy mô, hình thức sở hữu, lĩnh vực và cơ cấu, tình trạng niêm yết, sở hữu tư nhân, sở hữu trong nước hoặc nước ngoài hoặc sở hữu Nhà nước. Nói cách khác, bất kỳ doanh nghiệp nào quan tâm đến tính liêm chính trong kinh doanh và coi tính liêm chính trong kinh doanh là nguyên tắc cơ bản cho sự phát triển của doanh nghiệp đều có thể sử dụng chỉ số này.

Chỉ số được xây dựng như một công cụ để tự đánh giá tính liêm chính của doanh nghiệp hoặc cũng có thể được sử dụng bởi các bên liên quan khác nhằm đánh giá hiện trạng thực hành kinh doanh liêm chính trong doanh nghiệp. Chỉ số sẽ: 

  • Tạo ra một công cụ khách quan và đáng tin cậy có thể đo lường hiệu suất và hỗ trợ quá trình cải tiến liên tục của các công ty tham gia.
  • Nhận biết và làm nổi bật các vấn đề liên quan đến tính liêm chính trong các công ty tham gia.
  • Đo lường và giám sát sự tuân thủ.
  • Khuyến khích các công ty phát triển các chương trình giám sát và liêm chính hiệu quả.
  • Cung cấp thông tin cho các bên liên quan về các tiêu chuẩn tuân thủ và văn hóa liêm chính.
  • Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực công bố thông tin về quản trị công ty, chính sách liêm chính trong kinh doanh và các sáng kiến ​​liên quan v.v.
  • Khuyến khích cam kết về tính liêm chính của đội ngũ nhân viên và quản lý của các công ty tham gia.
  • Cung cấp dữ liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động và các bên liên quan khác làm việc trong chương trình Kinh doanh liêm chính.
Bắt đầu